MARENZO
Ramen en Deuren
Home
Contact
Producten
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Marenzo Ramen en deuren is niet verantwoordelijk voor vertraging in productie.
Marenzo Ramen en deuren doet er alles aan om uw opdracht z.s.m. uit te voeren/produceren.

Mocht er door welke reden dan ook vertraging opgelopen worden, kan de opdrachtgever geen vergoeding opeisen in welke vorm dan ook.

Betalingen:

Goederen die afgehaald/geleverd worden dienen direct contant betaald te worden.

Bij Plaatsing van ramen en deuren :

·          30 % van het totaalbedrag ramen en deuren bij akkoord

·          Bij levering het restant ramen en deuren

·          Bij oplevering de plaatsingskosten

Bij herhaaldelijk negeren van de aanmaningen, 2 keer, zal de vordering uit handen gegeven worden. Bij elke aanmaning heeft Marenzo ramen en deuren het recht 10,00 Euro administratiekosten in rekening te brengen.

Goederen blijven eigendom van Marenzo Ramen en deuren tot de volledige betaling is voldaan.

Schade:

Bij plaatsing van ramen en deuren zal na afloop de plaatser met de bouwheer alle ramen en deuren nalopen en zal opleveringsbon getekend worden.

De goederen worden vervoerd op gevaar en risico van onze firma en dit welke ook de voorwaarden en wijze van verzending zijn. Bij levering uitgevoerd door ons, moet het nazicht geschieden bij de in ontvangst name van de goederen en zal de afleverbon getekend moeten worden voor ontvangst in goede orde.

Alle herstellingen van eventuele schade aan pand of woning, door derden aan onze werken veroorzaakt, hetzij gedurende of na de uitvoering, kunnen in geen geval ten onze laste gelegd worden.

Klachten in verband met de levering van goederen en/of de uitvoering van werken, moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 5 dagen na de leverings - en/of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
Ingeval van niet-conforme of gebrekkige levering en/of plaatsing, blijft onze verantwoordelijkheid beperkt tot de eenvoudige vervanging van het gedeelte dat het voorwerp van de klacht uitmaakt en zulks zonder enige vergoeding van welke aard dan ook.

Ingeval van annulatie van de bestelling of verbreking van de overeenkomst, is de koper een forfaitair vastgestelde schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15 % van de overeengekomen prijs. Wanneer de werken reeds in uitvoering zijn, is de prijs van de uitgevoerde werken verschuldigd, vermeerderd met 15 % op de prijs van de niet uitgevoerde werken.

Klachten in verband met de levering van goederen en/of de uitvoering van werken, moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 5 dagen na de leverings - en/of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
Ingeval van niet-conforme of gebrekkige levering en/of plaatsing, blijft onze verantwoordelijkheid beperkt tot de eenvoudige vervanging van het gedeelte dat het voorwerp van de klacht uitmaakt en zulks zonder enige vergoeding van welke aard dan ook.

Ingeval van betwisting is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.

 

 

HomeContact ProductenAlgemene voorwaarden